Realizované projekty

Celostátní popularizační aktivita založená na formátu Science slam jakožto platforma pro popularizaci vědy a výzkumu a komunikaci s cílovými skupinami

Science slam je formát, který má pomoci popularizovat vědu a výzkum. Je to soutěž, při níž vědci formou stand up výstupu představují své zajímavé vědecké a výzkumné projekty. Před samotnou soutěží se vědci účastní workshopu prezentačních dovedností, které pak mají co nejlépe využít ke svému vystoupení. Z vědců se tak stávají vlastně herci a z publika porota, která rozhoduje o nejlepších.


Vítězové domácích (školních) kol se pak účastní meziuniverzitní soutěže a turné po školách a dalších reprezentativních akcích po celé České Republice. Mohou tak veřejnosti ukázat, že věda a výzkum mají své místo na této planetě a že se tu stále děje něco nového a zajímavého, co lze sdělit laické veřejnosti v jednoduché a zábavné podobě.


Samotná prezentace trvá šest minut a není dovoleno používat audiovizuálních pomůcek. Mimo to se však kreativitě meze nekladou. Pojďte nám tedy pomoci ukázat veřejnosti novinky a zajímavá zákoutí z oblasti vědy a výzkumu.


Ukončené projekty:

Strategické plánování a inovace poradenských služeb s cílem zvyšování kvality vysokoškolského poradenství v ČR

Projekt přispívá k rozšíření a zkvalitnění vysokoškolských poradenských služeb na základě využití nástrojů strategického plánování s důrazem na inovativní prvky. Vysokoškolské poradenství se stejně jako poradenství mimo oblast vysokých škol musí vyvíjet, snažit se reagovat na potřeby klientů (studentů) s cílem inovovat a cíleně směřovat, či dle potřeb rozšiřovat služby kariérního, psychologického a studijního poradenství. Projektu se účastnilo celkem 16 veřejných vysokých škol, koordinátorem byla Masarykova univerzita.


Studenti radí studentům

Služba Studenti radí studentům je forma tutoringu založená na podpoře studentů vyšších ročníků s adaptací na nové prostředí nastupujícím studentům prvních ročníků. V roce 2011 Informační, poradenské a sociální centrum připravilo metodiku služby a iniciovalo její pilotní vyzkoušení na čtyřech vybraných fakultách. Podle stanoveného harmonogramu byli vytipováni a proškoleni fakultní studentští tutoři, kteří byli se zahájením akademického roku po dobu zimního semestru nově nastupujícím studentům k dispozici a poskytovali konzultace ve vymezených oblastech.  Zejména na Pedagogické fakultě byl systém tutoringu kvalitně nastaven a služba je opakovaně nabízena, využívána a dobře hodnocena. IPC v kontextu rozšiřování a zvyšování nabídky poradenských služeb studentům usiluje o trvalý rozvoj a posilování služby tutoringu na UK.


E-learningový kurz Projektové řízení

V zimním semestru roku 2012 uspořádalo Informační, poradenské a sociální centrum (IPSC) první, pilotní, běh e-learningového kurzu Projektové řízení. E-learningový kurz s možností kontaktu s tutorem v rozsahu přibližně 40 hodin je svou formou určen i studentům se speciálními potřebami a to i s handicapem v oblasti zrakové nebo sluchové. Frekventanti pilotního běhu kurzu kromě možnosti absolvovat kurz čistě formou e-learningu kladně hodnotili bezproblémovou komunikaci s lektorem.

Další běh kurzu bude zahájen v průběhu programu Absolvent v dubnu 2013. Zájemci o e-learningový kurz se mohou v rámci programu Absolvent zúčastnit i prezenčního semináře věnovaného tématu projektového řízení.


Rozvoj kompetencí a informační podpora doktorandů na UK

Projekt pro rok 2013 je zaměřen na podporu doktorandů a post doktorandů na Univerzitě Karlově. Zahrnuje rozvoj informačních služeb, dále nabídku vzdělávání, kde kurzy, semináře a workshopy jsou zaměřeny na rozvoj vybraných kompetencí využitelných jak mezioborově při studiu i vědecké práci, tak ve zvolené profesi. Zaměřuje se také na podporu mobilit a rozvoj poradenských služeb. Na Univerzitě Karlově v současné době studuje přes 8 tisíc doktorandů, ve 144 programech PhD. studia, v prezenční i kombinované formě.


Webová stránka projektu Rozvoj kompetencí a informační podpora doktorandů na UK


Poslední změna: 26. září 2018 20:13 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám