Sociální podpora

Sociální fond

Startovací byty


Sociální fond

Univerzita Karlova tvoří sociální fond v souladu s § 18 odst. 6 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.


Tvorbu a čerpání sociálního fondu upravuje čl. 16b Přílohy č. 8 Statutu UK (Pravidla hospodaření UK).


  • Prostředky sociálního fondu lze použít na:

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo soukromé životní pojištění

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na zaplacené úroky z úvěru na bytové potřeby

  • příspěvek zaměstnanci univerzity na úroky z účelového úvěru na potřeby související s bytovými potřebami

  • nenávratnou finanční výpomoc

  • úhradu výdajů spojených s odborným rozvojem zaměstnanců a související s předmětem činnosti univerzity

  • úhradu výdajů spojených s udržením nebo zlepšením zdravotního stavu zaměstnance v mezích potřebnosti pro univerzitu

  • příspěvek univerzity na stravování ve stravovacím zařízení univerzity

  • příspěvek univerzity na stravování v cizím stravovacím zařízení nebo prostřednictvím poukázek na stravování

  • příspěvek na částečné krytí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole podle § 123 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění


Více informací o sociálním fondu


Startovací byty

Univerzita se snaží podporovat mladé vědecké a akademické pracovníky nabídkou ubytování ve startovacích bytech, které se nachází v objektech vlastněných či spoluvlastněných UK. Startovací byt může být přidělen pouze zaměstnanci, který splní podmínky předepsané Opatřením rektora č. 31/2009 (Pravidla pro přidělování startovacích bytů na Univerzitě Karlově).


Více o startovacích bytech


V současné době jsou všechny startovací byty obsazeny. V případě uvolnění některého z nich budou fakulty a další součásti informovány o termínu pro podání žádosti, termín bude současně zveřejněn i na webových stránkách UK a IPSC.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

Informační, poradenské a sociální centrum

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám