Studentský život

Univerzita Karlova nabízí svým studentům široké spektrum nejrůzněji zaměřených aktivit, kterými mohou vyplnit svůj volný čas. Zájemci mají například možnost prohloubit si své znalosti a dovednosti prostřednictvím řady zajímavých kurzů a seminářů, účastnit se široké nabídky kulturních akcí či využít některého z univerzitních sportovišť.


Bližší informace o možnostech studentského vyžití


Studentský život na UK je organizován především prostřednictvím studentských spolků, kterých lze na jednotlivých fakultách nalézt na několik desítek. Studentské organizace působící v rámci UK mohou, v případě splnění předepsaných náležitostí, získat na svou činnost finanční podporu.


Podpora zájmové činnosti studentů

Postup při podávání žádosti pro přiznání finanční podpory zájmové činnosti studentů UK a podmínky pro její přiznání upravují:Podpora může dle výše uvedených předpisů být poskytnuta zájmové činnosti na univerzitě či na fakultě.


Termíny pro podávání žádostí o podporu jsou následující:


  • žádost o pravidelnou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 30. září běžného kalendářního roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na univerzitě

    – do 15. listopadu běžného kal. roku

  • žádost o jednorázovou finanční podporu zájmové činnosti na fakultě

    – do 28. února, 30. dubna a do 15. října


Žádost o finanční podporu se podává na předepsaném formuláři tvořícím přílohu výše uvedeného OR č. 37/2017:


Nezbytné náležitosti žádosti jsou upraveny v čl. 7 zmíněného OR, přičemž jednou z hlavních je rozpočet akce (doporučený formulář pro zpracování rozpočtu je ke stažení zde).


Žádost se podává v tištěnné písemné formě k rukám J. M. pana rektora a současně v elektronické podobě na e-mailovou adresu .

Pro uplatnění nároku je rozhodující tištěná písemná forma žádosti, která musí být na univerzitu doručena nejpozději poslední den lhůty. Žádosti doručené po uplynutí lhůty, nebudou na daném zasedání komise projednány.


Jednou z podmínek žádosti je registrace spolku či nadace v seznamu vedeném univerzitou. Žádost o registraci se zasílá na adresu a musí obsahovat tyto údaje:


  a. 

název,

  b. 

právní forma,

  c. 

jméno osoby nebo osob oprávněných za spolek nebo nadaci jednat,

  d. 

sídlo,

  e. 

kontaktní adresa, spojení a

  f. 

případný odkaz na webovou stránku nebo jinou elektronickou prezentaci.


Aktuální verze univerzitního seznamu spolků a nadací (ke dni 31. 10. 2017) (PDF, 77 kB)


Spolek nebo nadace, kterému byla poskytnuta podpora zájmové činnosti, je povinen do 60 dnů ode dne ukončení podporované akce, v případě poskytnutí podpory na již vykonanou akci do 60 dnů ode dne uzavření smlouvy o poskytnutí podpory, předložit univerzitě vyúčtování realizované akce. Vzor vyplněného doporučeného formuláře pro vyúčtování je k dispozici zde. Prázdný formulář stáhnete zde.


Poslední změna: 24. leden 2018 12:50 
Sdílet na:  
Máte dotaz?
Kontakty

UK Point

Univerzita Karlova

Celetná 13

116 36 Praha 1

Česká republika


Tel.: (+420) 224 491 850

E-mail:

Provozní doba a kontakty na oddělení


Jak k nám